Platform Cultuur & Ruimte

Ontmoetingsplaats voor beleidsmakers, ontwikkelaars, erfgoedexperts en ontwerpers

Wilt u op de hoogte blijven van ontwikkelingen die spelen op het snijvlak van cultuurhistorie en ruimte? Wilt u inspirerende voorbeelden van experts en ontwerpers? Wilt u weten welke (kennis)bijeenkomsten er zijn? Op dit platform vindt u die informatie. Iedereen kan hier informatie halen, maar belangrijker nog: ook brengen!

Van niemand in het bijzonder

27 juli 2016
De belangrijkste kwaliteit van de lange Nederlandse kustlijn is dat hij publiek toegankelijk is. Je kunt te voet overal komen. En ook fietsend kom je een heel eind, hebben we gemerkt toen we onder de vlag van mooiKUST honderd kilometer ... Lees meer

Veelgestelde vragen

Wat valt onder de beschermde status van een monument?

Bij (rijks)monumenten is het hele object beschermd inclusief eventuele latere uitbreidingen en aanpassingen, tenzij in de redengevende omschrijving expliciet is aangegeven dat een onderdeel niet onder de bescherming valt. Zie een uitspraak van de afdeling Bestuursrechtspraak uit 2005. Wanneer de onderdelen een bouwkundige en functionele eenheid vormen vallen ze dus onder de monumentenstatus. Alle bestanddelen van de onroerende zaak, zoals de fundering, gevel en gevelonderdelen (bijvoorbeeld ook een trap, of bordes), draagconstructie, kap, vloeren, vloerafwerking en interieur (bijvoorbeeld plafond, wandafwerking, trappen, deuren en schouwen) maken deel uit van het beschermd monument, ook al zijn deze onderdelen niet in de redengevende omschrijving genoemd. Daarbij geldt het civielrechtelijke onderscheid op grond van artikel 3:4 van het Burgerlijk Wetboek: zaken maken deel uit van onroerend goed als zij daar niet van kunnen worden gescheiden zonder dat beschadiging van betekenis wordt toegebracht. Losse objecten bij een monument, bijvoorbeeld een tuinhek of tuinhuis, moeten over het algemeen in de redengevende omschrijving worden genoemd. Anders vallen ze niet onder de bescherming.
Voor gemeentelijke monumenten kunnen per gemeente afwijkende normen gelden voor de reikwijdte van de beschermde status. Het e.a. hangt af van de lokale monumentenverordening en de redengevende omschrijving.

Wanneer is het gewenst een monumentenspecialist in te schakelen?

De richtlijnen zijn bedoeld ter ondersteuning van de dagelijkse inspectiepraktijk en stellen een inspecteur in staat om te controleren of werkzaamheden voldoende aansluiten bij de minimaal vereiste restauratiekwaliteit. Indien hij of zij een afwijking onderkent is daarna de tussenkomst van een monumentenspecialist noodzakelijk. De verdere stappen en oplossingsrichtingen zullen in samenspraak met de monumentenspecialist moeten worden bepaald.

Wat kost archeologisch onderzoek?

De kosten die archeologisch onderzoek met zich meebrengt zijn moeilijk te voorspellen. Veel gemeenten hebben in de begroting van eigen ruimtelijke projecten een post voor archeologisch onderzoek opgenomen. Daarnaast bouwen zij vaak een reserve op waar ontwikkelaars beroep op kunnen doen als de kosten voor archeologisch onderzoek hoger zijn dan verwacht. Hieronder een grove inschatting van de kosten voor archeologisch onderzoek:

* Archeologisch bureauonderzoek kost ongeveer € 2.000.
* Booronderzoek (verkennend, karterend en waarderend booronderzoek) komt neer op circa € 1.500 voor een plan kleiner dan 1 hectare en € 4.000 voor een plan tussen 1 en 5 hectare.
* Inventariserend proefsleuvenonderzoek kost circa € 8000 tot € 40.000.
* Een opgraving kost al gauw € 40.000 voor plangebieden kleiner dan 1 ha en minimaal € 150.000 voor plangebieden tussen 1 en 5 ha. De opgravingskosten zijn mede afhankelijk van de omvang en complexiteit.
* Een Programma van Eisen dat verplicht is bij proefsleuvenonderzoek en opgravingen kost tussen € 1.500 en € 2.000.

Over Platform Cultuur en Ruimte

Platform Cultuur en Ruimte is een onafhankelijk digitaal platform dat relevante onderwerpen en voorbeelden toont op het gebied van Cultuurhistorie en Ruimtelijke Ordening. Er kan informatie worden gehaald, maar ook gebracht.

Lees meer

Social